(+33) 06 83 81 84 20
    

Grundskolan

Våra elever kommer främst från Sverige men också från de övriga skandinaviska länderna. Vi har också tvåspråkiga barn från fransk/svenska familjer. Det låga elevantalet gör att flera årskurser samläser. Beroende på att elevantalet i de olika åldersgrupperna växlar från år till år, kan också indelningen av undervisningsgrupperna variera. Vanligtvis läser tre årskurser tillsammans, men det kan också röra sig om två eller fyra årskurser. Åldersblandningen är ett viktigt redskap i undervisningen. Antalet elever i varje undervisningsgrupp ligger vanligtvis mellan 10 och 15.

Undervisningen är individanpassad och hänsyn tas till varje enskild elevs behov och utvecklingsnivå. Svenska skolan i Paris har små undervisningsgrupper och det innebär att lärarna får gott om tid för varje elev.

Eleverna uppmuntras att ta eget ansvar för sina studier genom att de tillsammans med sina lärare planerar och utvärderar sitt veckoarbete. Varje elev har sin individuella utvecklingsplan, som följs upp två gånger om året. Arbetet ska genomsyras av en positiv, stödjande och uppmuntrande anda där varje liten framgång uppmärksammas. Bedömningen ska ha utveckling och inte svårigheter som fokus. Med hjälp av formativ bedömning ser eleverna sitt arbete som en process.

Högstadieundervisningen bedrivs integrerat i en fransk skola med 2000 elever. Våra elever får på så sätt en naturlig koppling till Frankrike och fransk kultur. Eleverna på högstadiet kan, om så önskas, följa en fransk klass i ett ämne. Samarbete sker regelbundet med en fransk klass i engelska.

Undervisningen följer den svenska läroplanen men ger ökat utrymme för franskundervisning. På grundskolan arbetar 15 lärare varav två infödda lärare (engelska och franska) som tjänstgör i alla åldersgrupper i både franska, engelska, bild och slöjd. Efter skoltid erbjuds eleverna aktiviteter med infödda franska lärare.

Ett naturligt läromedel är den omgivande miljön. Alla stadier använder regelbundet ”Paris i undervisningen”.

Idrottsundervisningen bedrivs i en idrottshall samt i en av Paris vackraste parker, Parc Monceau.

Metro/busskortet heter ”Carte Navigo”  och används av ungdomar som reser dagligen till skolan.  Man kan antingen ansöka själv på nätet (http://www.navigo.fr/forfait-imagine-r-etudiant-souscription-ligne-arrivee/) eller så kan man komma upp på kontoret och få hjälp.

En förälder har ordet

F-3

F-3

Härleda ordEleverna i förskoleklassen till och med åk 3 bildar tillsammans en klass. Klassen är alltså åldersblandad, men kan också bestå av elever från våra nordiska grannländer, vilket vi upplever som oerhört berikande. Det går inte en dag utan att eleverna jämför och härleder olika ord. Detta får eleverna att utveckla ett genuint språkintresse. Åldersblandningen är en resurs. De yngre eleverna stimuleras av sina äldre kamrater, samtidigt som de äldre eleverna befäster sina kunskaper ytterligare, när de får tillfälle att hjälpa yngre kamrater.

Undervisningen planeras utifrån den svenska läroplanen Lgr22. Målsättningen är en individanpassad undervisning, som ger varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt, utifrån sin egen nivå. Detta hindrar inte att det också förekommer grupparbeten. Stor vikt läggs vid att utveckla elevernas sociala förmåga-det vill säga att samarbeta, att hjälpa varandra och att ta ansvar.

Varje elev har en skriftlig utvecklingsplan, SIUP. Denna plan skapas i samråd med elev och vårdnadshavare vid ett utvecklingssamtal på hösten. Vid påföljande utvecklingssamtal, under den senare delen av vårterminen, följs planen upp och beskriver var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Så här arbetar vi

Utgångspunkten för arbetet är läroplanen. Stor vikt läggs vid att utveckla basfärdigheterna: läsa, skriva, tala, lyssna och räkna. Allt som eleverna gör under en skoldag genomsyras av tillfällen att träna dessa färdigheter, såväl enskilt som i grupp. Varje elev har sin egen planering, av vilken det även framgår vad eleven ska göra tillsammans med andra. Planeringen görs veckovis, vilken utvecklar elevens förmåga att ta ansvar för sitt arbete. I slutet av veckan görs en utvärdering. Eleven får då tillfälle att reflektera över sitt lärande, genom att ställa sig frågor av typen: Vad har jag lärt mig? Vad behöver jag träna mer på?

Att få eleverna att se sitt eget lärande är oerhört viktigt. När man känner att man kan, kommer lusten att gå vidare automatiskt. Lärarens uppgift är att “tillrättalägga segrar” (Maria Montessori) åt eleven. Detta innebär att läraren, utifrån sina kunskaper, ska organisera undervisningen på ett sådant sätt att alla elever utvecklas maximalt.

En betydelsefull förutsättning för optimalt lärande är rörelse. Varje tisdag eftermiddag har eleverna idrott, antingen i Parc Monceau eller i en närbelägen idrottshall. Då och då beger vi oss ut på heldagsutflykt till en skog, Forêt de Saint-Germain-en-Laye. För övrigt är undervisningen organiserad så att eleverna har möjlighet att röra på sig under arbetets gång.

 

 

Fransk profil

LouvrenFörutom undervisningen i franska är vi måna om att ta till vara de möjligheter som skolans geografiska läge erbjuder. Ofta passar vi på att utnyttja aktuella utställningar i undervisningen. Vi besöker historiska monument och platser. Arbetar vi med skrivkonstens historia går vi till Louvren. Läser vi om hur man lever i andra kulturer beger vi oss till Musée du quai Branly. Vill vi veta hur man bakar baguetter och croissanter besöker vi ett närbeläget bageri. Vill vi se hur delikata chokladpraliner blir till intervjuar vi chokladfabrikören på rue Courcelles. Det finns så mycket att lära utanför skolans väggar!

Varje år brukar skolan göra utflykter. Vi genomförde till exempel nyligen en promenad på “la Petite Ceinture”, vilket är en nerlagd järnväg som löper runt Paris. Promenaden avslutades med picknick i Parc Brassens. Eleverna gick i åldersblandade grupper från förskoleklass till och med gymnasiet. Under vägen fick eleverna lösa uppgifter tillsammans. Eleverna från åk 2 och uppåt brukar varje år även göra en skolresa med anknytning till något tema som de har arbetat med under året.

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6

Eleverna i årskurserna 4 till 6 bildar tillsammans en åldersintegrerad klass. Eleverna har en mentor vilket kan liknas vid en klasslärare men undervisas också av ämneslärare i exempelvis engelska och franska. Undervisningen sker i helklass, i grupp och individuellt. Under skolåret möter också eleverna andra klasser. Det kan vara under en av skolans gemensamma friluftsdagar eller i ett gemensamt projekt som löper över en längre tid. Skolan välkomnar barn från de nordiska länderna vilket skapar en härlig blandning av nordisk kultur.

Undervisningen planeras utifrån den svenska läroplanen, Lgr22.

Eleverna i årskurs 6 får sitt första betyg vid höstterminens slut. Samma årskurs genomför de Nationella Proven under vårterminen. I slutet av årskurs 6 ska alla målen vara uppnådda och betyg delas ut i samband med sommaravslutningen.

Så här arbetar vi

3-6b_rszDen självklara utgångspunkten för arbetet i klassen är eleverna och läroplanen. Att integrera ämnen i ett och samma arbetsområde är något som vi ofta gör; att träna läsförståelse i de samhällsorienterande ämnena, So, är lika självklart som att träna på moment från svenskans kursplan i exempelvis ämnet teknik. Kunskapsmål från flera ämnen kan ingå i ett och samma tema men eleverna får också träna sig på att arbeta individuellt och det finns stora möjligheter för lärarna att möta eleverna utifrån deras enskilda behov. Vi värnar också om att undervisningen sker i dialog med eleverna.

 

 

 

 

 

Trygghet och gemenskap är viktigt för inlärningen och välmående i stort. Därför lägger vi ner mycket tid och energi på det här arbetet. På samma sätt som vi arbetar med kunskapsmålen arbetar vi med skolans värdegrund och vi har varit framgångsrika på det här området. I våra trivselenkäter får vi bevis för detta vilket är glädjande.

KreativitetJPGfran-elena-1Undervisningen i 4-6:an präglas av en stor portion kreativitet. Att få arbeta praktiskt och använda fantasi ger variation åt undervisningen och möjligheter för eleverna att tillgodogöra sig kunskap på flera olika sätt. Att tala om skelettets funktion kan ha sin utgångspunkt i en bilduppgift och under det praktiska och kreativa arbetet kan vi ha fördjupade diskussioner om ämnet.


Fransk profil

Fransk profilSkolan har en fransk profil vilket gör att vi lyfter fram fransk kultur, historia och samhälle i vår undervisning. Detta kan vi kombinera med kunskapsmål som återfinns i Lgr 22. Att få guida i Montmartre är exempel på hur vi kan kombinera mål i svenska för muntlig redovisning med vår franska profil och vi använder Paris som klassrum. Att få blicka ut över Paris från Notre Dames torn, efter att vi har läst Ringaren i Notre Dame av Victor Hugo ger onekligen en extra dimension åt lärandet. Den franska profilen innehåller också språkstudier. Eleverna i åk 3-6 har tre timmars franskundervisning per vecka. 


Mentor

Mentorn i klass 4-6 är den lärare som undervisar klassen mest och som har den samordnande funktionen för eleverna i klassen. Det är mentorn som håller i utvecklingssamtalen och den som i huvudsak står för kontakten med hemmet.

Skolresa

Under vårterminen anordnas en skolresa för klassen. Detta sker oftast gemensamt med hela svenska skolan i Paris. Skolresans destination har ett fransk inslag och kan exempelvis vara till Monets trädgård eller Versailles. 

Årskurs 7-9

Årskurs 7-9

St DominiqueSvenska Skolans högstadium består av år 7-9 som är integrerade i samma grupp. Undervisningen är huvudsakligen förlagd på vår franska samarbetsskola, Lycée Saint Dominique. De praktiska ämnena är delvis lagda på 9, rue Médéric, där den övriga grundskolan arbetar.

Regler på Saint Dominique

Så här arbetar vi

Eleverna i åk 7-9 följer kursplanerna för respektive årskurs men samarbetar ofta inom olika ämnen. De gör liknande klassrumsaktiviteter men bedöms utifrån sin årskurs kunskapskrav. Det finns stora möjligheter att förverkliga läroplanens olika mål i och med att det är lätt att individanpassa undervisningen och stötta eleverna utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Beroende på elevens individuella behov, kan det finnas möjlighet att läsa något enstaka ämne tillsammans med gymnasiet eller en fransk klass på Saint Dominique. Lärartätheten är hög och eleverna har en nära kontakt med sina lärare. Vi har idrott i en stor idrottshall och har också tillgång till en arena utomhus på hösten och våren. Vi har regelbundna friluftsdagar.

Undervisning   Friluftsdag

 

 

 

 

 

 

Integration

Svenska Skolan i Paris har en fransk profil. Eleverna befinner sig i en fransk skola där franska är det naturliga ungdomsspråket.
7-9an samarbetar med franska klasser inom olika projekt, bland annat i engelska. Utöver franskämnet fokuserar 7-9an på fransk historia, kultur och geografi eller annat med fransk anknytning.

Fransk profil

ParisAtt vara i Paris ger förutsättningar för en levande och varierad undervisning. Inom alla ämnen görs studiebesök. Läxor och uppgifter är ofta av praktisk natur. Paris används som ett stort autentiskt läromedel! Inom franskämnet nivågrupperas eleverna efter förkunskaper. I bild arbetar infödda fransktalande pedagoger.

Mentor

Klassen har en mentor som i samråd med rektor ansvarar för övergripande frågor. Varje vecka har klassen en schemalagd mentorstid. Hela gruppen samlas för information samt för att diskutera allmänna frågor. Under mentorstiden finns även tid för individuella samtal med mentor.

En gång i veckan har eleverna klassråd där aktuella frågor behandlas.

De olika ämneslärarna genomför också regelbundna utvecklingssamtal och vid ett tillfälle per termin möts föräldrar, elever och lärare för individuell avstämning och samtal om elevens skolsituation. Elevens IUP kompletteras i samband med detta samtal. Varje termin bjuder skolan in till föräldramöten.

Skolresa

SkolresaVarje år åker klassen på en skolresa. Under ett par års tid har resan gått till någon av de svenska skolorna eller sektionerna i Europa.