(+33) 06 83 81 84 20
    

 

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan. Styrelsen hanterar ärenden som gäller skolans långsiktiga utveckling och frågor av stor strategisk och/eller ekonomisk betydelse. Styrelsen har också ansvar för kontroll och uppföljning av kvalitet, ekonomi och säkerhet. En av ledamöterna är tillika Skolverkets styrelserepresentant och har bland annat till uppgift att tillse att gällande förordningar efterlevs. Styrelsen inbjuder två gånger om året till föreningsmöte då skolans resultat och verksamhet redovisas samt val till styrelsen förrättas.
Vill du veta mer eller ställa en fråga angående styrelsearbetet, kontakta styrelseordförande Thomas Kühler, thomas.c.kuhler @ gmail.com

Skolledningen

Skolledningen har det verkställande ansvaret för skolans verksamhet. Den hanterar ärenden av pedagogisk, administrativ och ekonomisk karaktär. Skolledningen har dessutom ansvar för personalärenden och särskilda elevärenden. Skolledningen har möten med personalen regelbundet då skolans verksamhet, olika projekt, skolans utvecklingsplan samt elevvårdsärenden diskuteras.

Vill du veta mer eller vill ställa en fråga om något av ovanstående, kontakta

rektor Rebecca Lemberger : gymnasiet @ svenskaskolanparis .com,

telefon: +33 689 13 83 43

eller biträdande rektor för grundskolan Carina Förare : info @ svenskaskolanparis .com

telefon: +33 683 81 84 20

Mentor/lärare

Varje elev har en mentor. I regel är det den lärare som eleven möter i undervisningen flertalet dagar i veckan. Mentorn ansvarar också för de mentorssamtal som genomförs varje vecka. På gymnasiet har mentorn regelbunden kontakt med föräldrar till såväl bofasta som gästande elever. Utvecklingssamtal sker inom respektive ämne. Vill du veta mer eller ställa en fråga, kontakta aktuell mentor.

Föräldragruppen

Gruppen består av rektor samt en till två föräldrarepresentanter per verksamhet. Gruppens huvudsakliga syfte är att bidra till samverkan och gemensam trevnad mellan hem och skola och under läsåret arrangeras ett antal sociala aktiviteter för elever, personal och föräldrar på SSP. Dessutom fungerar gruppen som referensgrupp och ibland deltar en eller flera medlemmar i olika arbetsgrupper. Alla typer av frågor är välkomna att väckas inom denna grupp och om gruppen inte är rätt forum för frågan vidarebefordras den. Vill du veta mer eller vill ställa en fråga som berör föräldragruppen, kontakta någon av gruppens medlemmar.